header-bw

Risicobeleid Verhuurd OG Particulieren

Wij beoordelen de financieringsvoorstellen op basis van de relevante gegevens en toetsen die op basis van algemene opvattingen over verantwoorde kredietverlening. We stellen op basis daarvan een Risico-Classificatie vast en vermelden de Graydon Betalingswaardering.

Risico en Rendement

Aan elke kredietverlening is risico verbonden. Daarbij geldt in principe ook dat de rente hoger dient te zijn naarmate een risico groter is. Andersom is ook van toepassing: een hoge rente duidt meestal op een groter risico. Crowdpartners zal erop toezien dat de rente in een redelijke verhouding staat tot de Risico-Classificatie.

Spreiding van uw investering

Wij adviseren u slechts een verantwoord deel van uw vermogen te investeren in crowdfunding projecten en uw investeringen te spreiden over diverse projecten teneinde uw risico te beperken. Voor particuliere investeerders bedraagt de maximaal totale investering via Crowdpartners €80.000 conform voorschrift van de AFM. Deze beperking geldt niet voor investeringen door een onderneming.

Investeringsprofiel

Wij raden u aan om voor uzelf een Investeringsprofiel op te stellen, dus vooraf te bepalen in wat voor soort kredieten u maximaal wilt investeren. U kunt dit baseren op onze Risico-Classificaties en daarnaast op branche en regio. Wat de Risico-Classificatie betreft dient u er rekening mee te houden dat het merendeel van de aanvragen van kleinere bedrijven komt, die meestal niet A1 zijn, maar eerder B2. Een voorbeeld:

Risico-Classificatie A1 B1 B2 B3
Spreiding 10% 30% 50% 10%

Geen garantie voor uw investering

Crowdpartners probeert u een zo goed mogelijk beeld te geven van de onderneming en haar vooruitzichten, en de Risico-Classificaties worden zo zorgvuldig mogelijk onderbouwd en vastgesteld. Uw investering is echter ongeacht de Risico-Classificatie en de Graydon Betalingswaardering altijd volledig voor uw eigen risico en wordt niet door ons gegarandeerd.

Risico-Classificatie

De Risico-Classificaties van Crowdpartners zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar was op het moment van de aanvraag. De classificatie is het resultaat van gewogen scores van verschillende factoren, bijvoorbeeld over de capaciteit om een positieve cash flow te genereren of de vermogensstructuur. Bij verbetering of verslechtering van de financiële ontwikkelingen bij een leningnemer worden gedurende de looptijd van de financiering de Risico-Classificatie of de Graydon betalingswaardering niet aangepast. De Risico-Classificaties worden volgens een onafhankelijke methodologie vastgesteld, waarbij getracht is één jaar vooruit te kijken.

Zekerheden

Crowdpartners zal bijna altijd zekerheden vragen, bijvoorbeeld een hypotheek of een privé garantie van de ondernemer. Die zekerheden zullen wij vermelden in het financieringsvoorstel.

Junior positie

Indien de leningnemer al een bancaire kredietfaciliteit heeft en daarvoor de meeste activa als zekerheid heeft overgedragen, heeft de financiering in feite een achtergesteld karakter. Dat betekent dat u uw geld bij een faillissement e.d. waarschijnlijk niet terug zult krijgen, tenzij er voldoende specifieke zekerheden zijn gegeven die u ‘voorrang verlenen’, zoals een krediethypotheek. Crowdpartners zal bij elk voorstel de verhouding tot andere (bancaire) financieringen onderzoeken.

Risico-Classificaties - Verhuurd Onroerend Goed Particulieren

Voor verhuurd onroerend goed door particulieren hanteren wij de volgende aanpak. Er zijn vijf Risico-Classificaties die aangeven hoe groot de kans is dat de kredietnemer in gebreke zal blijven.

!CP I = financieringscapaciteit groter dan 150%

!CP II = financieringscapaciteit tussen 130% en 150%

!CP III = financieringscapaciteit tussen 130% en 115%

!CP IV = financieringscapaciteit tussen 115% en 100%

!CP V = financieringscapaciteit minder dan 100%

Met financieringscapaciteit wordt bedoeld: huuropbrengsten minus rente en aflossing en minus standaard 15% kosten (o.a. voor onderhoud) in relatie tot de totale oorspronkelijke hoofdsom (dus zonder rekening te houden met aflossingen), gerekend over de gehele looptijd. Naarmate er meer overblijft na rente en aflossing is er meer ruimte om tegenvallers op te vangen.

Naarmate de financieringscapaciteit lager is en de Risico-Classificatie dus hoger, bestaat er een grotere kans dat de verhuurder in gebreke zal zijn en de rente en aflossing niet meer kan betalen.

Vervolgens kijken we, na de financieringscapaciteit, ook naar de dekkingswaarde van het onroerend goed, want in geval van betalingsproblemen en een gedwongen verkoop van het onderpand zal de opbrengst van het pand waarschijnlijk minder zijn dan de getaxeerde marktwaarde. Deze dekkingswaarde stellen we op 80% van de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat.

We zijn daarbij conservatief: een hoge dekkingswaarde zal de Risico-Classificatie niet verbeteren, want voldoende financieringscapaciteit is doorslaggevend. Maar een lage dekkingswaarde zal de Risico-Classificatie wel negatief beïnvloeden. Bovenstaande Risico-Classificaties (I-V) worden stapsgewijze aangepast. We gaan hierbij uit van de Loan to Value (LTV), de verhouding tussen financiering en dekkingswaarde, en tellen bij de Risico-Classificatie punten op volgens onderstaande tabel:

LTV Risico-Classificatie
< 80% +0
> 80% <= 100% +I
> 100% <= 110% +II
> 110% +III

Risico-Classificatie !CP I met een LTV < 80% blijft dus !CP I (=I+0), Risico-Classificatie !CP I met een LTV van 100% wordt dus !CP II (=I+I), Risico-Classificatie !CP II met een LTV van 105% wordt !CP IV (=II+II), etc. Zo krijgen we in totaal 8 Risico-classificaties, van !CP I tot en met !CP VIII.

Crowdpartners publiceert uitsluitend financieringsvoorstellen met een uiteindelijke Risico-Classificatie van !CP VI of beter.

Wat betekent dit?

Naarmate de Risico-Classificatie oploopt neemt de kans toe dat de kredietnemer zijn verplichtingen niet kan nakomen. Een financiering met een Risico-Classificatie !CP IV kan dus nog aanvaardbaar zijn, maar de kans dat u uw geld kwijt raakt is veel groter dan bij b.v. !CP II.

Houd ook rekening met de looptijd en de zekerheid. Een eerste hypotheek (met recht van parate executie) is beter dan een tweede of derde (die dat recht niet heeft).

Graydon Betalingswaardering

De Graydon Betalingswaardering is gebaseerd op informatie die beschikbaar was op het moment van de aanvraag en wordt uit de Graydon rapportage van betreffende leningnemer overgenomen.
Bij verbetering of verslechtering van de financiële ontwikkelingen bij een leningnemer wordt derhalve gedurende de looptijd van de financiering de Graydon betalingswaardering niet aangepast. De scores voor Betalingswaardering worden vastgesteld op een schaal van 1.0 tot 10.0 (hoe lager hoe slechter) op basis van gewogen ervaringsfeiten, waarbij negatieve ervaringen zwaarder meewegen. De instapscore is 5.5.

Crowdpartners maakt gebruik van de diensten van RatingPartners B.V. voor het vaststellen van de Risico-Classificaties. RatingPartners is een aan Crowdpartners gelieerde onderneming.

Crowdpartners streeft naar verantwoorde financieringen en hanteert daarbij duidelijke regels. Wij adviseren u slechts een verantwoord deel van uw vermogen te investeren in crowdfunding, uw inleg te spreiden over diverse projecten en voor uzelf een Investeringsprofiel op te stellen. Crowdpartners staat onder toezicht van de AFM.

Monitoring

U begrijpt als investeerder dat kredietverlening aan MKB-bedrijven of beleggers in onroerend goed meestal een goed rendement betekent, maar u weet ook dat het niet mogelijk is om risico’s volledig uit te sluiten. Daarnaast moeten ondernemers zich realiseren dat een leningovereenkomst betekent dat men gedurende de looptijd van de lening rente en aflossing moet betalen.

Wat doet Crowdpartners?

Crowdpartners doet er alles aan om de risico’s voor u in kaart te brengen en te beperken:

  • Wij beoordelen elke leningaanvraag kritisch en volgens vaste procedures.
  • Wij stellen een Risico-Classificatie vast en vermelden de Graydon Betalingswaardering.
  • Onze Partners begeleiden de aanvraag en voegen hun specifieke deskundigheid toe.
  • Wij hanteren professionele kredietdocumentatie.
Mede op grond van die informatie neemt u een besluit.

Wat kunt u zelf doen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken?

  • Investeer een verantwoord deel van uw totale vermogen in leningen via crowdfunding.
  • Investeren met geleend geld raden wij af.
  • Zorg voor een goede beleggingsmix (sparen, crowdfunding, aandelen, vastgoed, obligaties, etc.).
  • Verdeel uw investering in crowdfunding over meerdere kredieten en spreid daarmee uw risico’s.

Tijdens de looptijd

Nadat u tot de lening bent toegetreden, zijn de bepalingen in de overeenkomst van geldlening van toepassing.

Crowdpartners heeft voor de lening een coördinerende rol:
Wij controleren de tijdige ontvangst van rente en aflossing. Zonodig zullen wij de kredietnemer een herinnering sturen.

Periodiek (tenminste één keer per jaar) plaatsen wij een update over de ontwikkelingen van de kredietnemer in het voor u toegankelijke online krediet-dossier. Als de kredietnemer de vereiste periodieke (cijfermatige) informatie niet aanlevert zullen wij een herinnering sturen.

Indien de kredietnemer in gebreke is bij het betalen van rente en aflossing, dan kunnen eventueel maatregelen genomen worden om de openstaande vordering te laten betalen. De kosten hiervan zijn voor rekening van kredietnemer.

In het geval dat Crowdpartners redenen heeft om aan te nemen dat de continuïteit van regelmatige betaling van rente en aflossing in gevaar komt, dan gaat zij in gesprek met de kredietnemer. De aard en ernst van de situatie en mogelijke oplossingen worden dan bepaald.

Het kan zijn dat Crowdpartners een voorstel voor een mogelijke oplossing aan de investeerders voorlegt. De besluitvorming zal plaatsvinden op basis van een normale meerderheid (helft + 1). De mate van deelname aan de lening bepaalt ieders stemrecht. De uitslag van de stemming is bindend voor alle investeerders. Crowdpartners zal het besluit vervolgens uitvoeren. Indien er kosten verbonden zijn aan deze oplossing, dan zullen die in principe voor rekening van de kredietnemer zijn. Crowdpartners zal de kosten opnemen in haar voorstel, zeker als er eventueel kosten voor rekening van de investeerders zijn.