header-bw

Risicobeleid MKB leningen

Wij beoordelen de financieringsvoorstellen op basis van de relevante gegevens en toetsen die op basis van algemene opvattingen over verantwoorde kredietverlening. We stellen op basis daarvan een Risico-Classificatie vast en vermelden de Graydon Betalingswaardering.

Risico en Rendement

Aan elke kredietverlening is risico verbonden. Daarbij geldt in principe ook dat de rente hoger dient te zijn naarmate een risico groter is. Andersom is ook van toepassing: een hoge rente duidt meestal op een groter risico. Crowdpartners zal erop toezien dat de rente in een redelijke verhouding staat tot de Risico-Classificatie.

Spreiding van uw investering

Wij adviseren u slechts een verantwoord deel van uw vermogen te investeren in crowdfunding projecten en uw investeringen te spreiden over diverse projecten teneinde uw risico te beperken. Voor particuliere investeerders bedraagt de maximaal totale investering via Crowdpartners €80.000 conform voorschrift van de AFM. Deze beperking geldt niet voor investeringen door een onderneming.

Investeringsprofiel

Wij raden u aan om voor uzelf een Investeringsprofiel op te stellen, dus vooraf te bepalen in wat voor soort kredieten u maximaal wilt investeren. U kunt dit baseren op onze Risico-Classificaties en daarnaast op branche en regio. Wat de Risico-Classificatie betreft dient u er rekening mee te houden dat het merendeel van de aanvragen van kleinere bedrijven komt, die meestal niet A1 zijn, maar eerder B2. Een voorbeeld:

Risico-Classificatie A1 B1 B2 B3
Spreding 10% 30% 50% 10%

Geen garantie voor uw investering

Crowdpartners probeert u een zo goed mogelijk beeld te geven van de onderneming en haar vooruitzichten, en de Risico-Classificaties worden zo zorgvuldig mogelijk onderbouwd en vastgesteld. Uw investering is echter ongeacht de Risico-Classificatie en de Graydon Betalingswaardering altijd volledig voor uw eigen risico en wordt niet door ons gegarandeerd.

Risico-Classificatie

De Risico-Classificaties van Crowdpartners zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar was op het moment van de aanvraag. De classificatie is het resultaat van gewogen scores van verschillende factoren. Het belangrijkste criterium bij de Risico-Classificatie is dat de leningnemer voldoende cash flow genereert om rente en aflossing te voldoen. Dit is afhankelijk van Omgevingsfactoren (zoals de vooruitzichten van de sector), Bedrijfs- en financiële risico’s (duurzaamheid winstgevendheid, capaciteit om cash te genereren en leverage/vermogensstructuur) en Management en transparantie. Bij verbetering of verslechtering van de financiële ontwikkelingen bij een leningnemer worden gedurende de looptijd van de financiering de Risico-Classificatie of de Graydon betalingswaardering niet aangepast. De Risico-Classificaties worden volgens een onafhankelijke methodologie vastgesteld, waarbij getracht is één jaar vooruit te kijken.

Risico-Classificatie - MKB Kredieten

Crowdpartners biedt investeerders een beter inzicht in de risico’s door middel van een zogenaamde Risico-Classificatie. Dit is een gebruikelijke aanpak in de financiële wereld. Het is een inschatting van de “Probability of Default”, ofwel de kans dat een onderneming haar verplichtingen niet meer kan nakomen.
Wij drukken die inschatting uit in een geschatte bandbreedte van de Probability of Default-% (PD-%), een aanname gebaseerd op de ervaringen van diverse partijen en koppelden daar een letter-cijfer combinatie aan:

PD-% Bandbreedte Risico-Classificatie
0,01% <> 0,50% !CP A1
0,50% <> 2,50% !CP B1
2,50% <> 5,00% !CP B2
5,00% <> 10,00% !CP B3
10,00% <> 99,00% !CP C

Dit werkt als volgt. Naarmate het PD-% oploopt en corresponderend daarmee de Risico-Classificatie, bestaat er een grotere kans dat de onderneming in gebreke zal zijn en de rente en aflossing niet meer kan betalen. Een financiering met een Risico-Classificatie van !CP B2 kan dus nog verantwoord zijn, maar de kans dat u uw geld kwijt raakt is veel groter dan bij b.v. !CP A1.

NB: Onze Risico-Classificaties zijn zo objectief mogelijk. Wij proberen u een reëel beeld van de risico’s te geven. Het merendeel van de aanvragen komt van kleinere bedrijven die relatief kwetsbaar zijn, afhankelijk van slechts enkele personen en minder weerstandsvermogen hebben. Daarom zal het grootste deel van de Risico-Classificaties zich rond de B2 bewegen.

Crowdpartners publiceert uitsluitend financieringsvoorstellen met een Risico-Classificatie van !CP B3 of beter. Bij beginnende ondernemingen zullen wij duidelijk aangeven dat het om een starter gaat.

Zekerheden

Crowdpartners zal bijna altijd zekerheden vragen, bijvoorbeeld een hypotheek of een privé garantie van de ondernemer. Die zekerheden zullen wij vermelden in het financieringsvoorstel.

Junior positie

Indien de leningnemer al een bancaire kredietfaciliteit heeft en daarvoor de meeste activa als zekerheid heeft overgedragen, heeft de financiering in feite een achtergesteld karakter. Dat betekent dat u uw geld bij een faillissement e.d. waarschijnlijk niet terug zult krijgen, tenzij er voldoende specifieke zekerheden zijn gegeven die u ‘voorrang verlenen’, zoals een krediethypotheek. Crowdpartners zal bij elk voorstel de verhouding tot andere (bancaire) financieringen onderzoeken.

Houd ook rekening met de looptijd en de zekerheid. Een eerste hypotheek (met recht van parate executie) is beter dan een tweede of derde (die dat recht niet heeft).

Crowd-lease

Bij een crowd-lease vullen wij onze analyse aan met een beoordeling van het betreffende object. We laten dan vaste criteria meewegen die op basis van de omschrijving en de werking van het te leasen object iets zeggen over bijvoorbeeld de verwachte gebruiksduur, omvang van een tweede handsmarkt, en kwaliteit van fabrikant en dealers.

Graydon Betalingswaardering

De Graydon Betalingswaardering is gebaseerd op informatie die beschikbaar was op het moment van de aanvraag en wordt uit de Graydon rapportage van betreffende leningnemer overgenomen. Bij verbetering of verslechtering van de financiële ontwikkelingen bij een leningnemer wordt derhalve gedurende de looptijd van de financiering de Graydon betalingswaardering niet aangepast. De scores voor Betalingswaardering worden vastgesteld op een schaal van 1.0 tot 10.0 (hoe lager hoe slechter) op basis van gewogen ervaringsfeiten, waarbij negatieve ervaringen zwaarder meewegen. De instapscore is 5.5.

Crowdpartners maakt gebruik van de diensten van RatingPartners B.V. voor het vaststellen van de Risico-Classificaties. RatingPartners is een aan Crowdpartners gelieerde onderneming.

Crowdpartners streeft naar verantwoorde financieringen en hanteert daarbij duidelijke regels. Wij adviseren u slechts een verantwoord deel van uw vermogen te investeren in crowdfunding, uw inleg te spreiden over diverse projecten en voor uzelf een Investeringsprofiel op te stellen. Crowdpartners staat onder toezicht van de AFM.

Monitoring

Crowdpartners streeft naar verantwoorde financieringen en hanteert daarbij duidelijke regels. Wij adviseren u slechts een verantwoord deel van uw vermogen te investeren in crowdfunding, uw inleg te spreiden over diverse projecten en voor uzelf een Investeringsprofiel op te stellen. Crowdpartners staat onder toezicht van de AFM.

Monitoring

U begrijpt als investeerder dat kredietverlening aan MKB-bedrijven of beleggers in onroerend goed meestal een goed rendement betekent, maar u weet ook dat het niet mogelijk is om risico’s volledig uit te sluiten. Daarnaast moeten ondernemers zich realiseren dat een leningovereenkomst betekent dat men gedurende de looptijd van de lening rente en aflossing moet betalen.

Wat doet Crowdpartners?

Crowdpartners doet er alles aan om de risico’s voor u in kaart te brengen en te beperken:

  • Wij beoordelen elke leningaanvraag kritisch en volgens vaste procedures.
  • Wij stellen een Risico-Classificatie vast en vermelden de Graydon Betalingswaardering.
  • Onze Partners begeleiden de aanvraag en voegen hun specifieke deskundigheid toe.
  • Wij hanteren professionele kredietdocumentatie.

Mede op grond van die informatie neemt u een besluit.

Wat kunt u zelf doen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken?

  • Investeer een verantwoord deel van uw totale vermogen in leningen via crowdfunding.
  • Investeren met geleend geld raden wij af.
  • Zorg voor een goede beleggingsmix (sparen, crowdfunding, aandelen, vastgoed, obligaties, etc.).
  • Verdeel uw investering in crowdfunding over meerdere kredieten en spreid daarmee uw risico’s.

Tijdens de looptijd

Nadat u tot de lening bent toegetreden, zijn de bepalingen in de overeenkomst van geldlening van toepassing.

Crowdpartners heeft voor de lening een coördinerende rol:
Wij controleren de tijdige ontvangst van rente en aflossing. Zonodig zullen wij de kredietnemer een herinnering sturen.

Periodiek (tenminste één keer per jaar) plaatsen wij een update over de ontwikkelingen van de kredietnemer in het voor u toegankelijke online krediet-dossier. Als de kredietnemer de vereiste periodieke (cijfermatige) informatie niet aanlevert zullen wij een herinnering sturen.

Indien de kredietnemer in gebreke is bij het betalen van rente en aflossing, dan kunnen eventueel maatregelen genomen worden om de openstaande vordering te laten betalen. De kosten hiervan zijn voor rekening van kredietnemer.

In het geval dat Crowdpartners redenen heeft om aan te nemen dat de continuïteit van regelmatige betaling van rente en aflossing in gevaar komt, dan gaat zij in gesprek met de kredietnemer. De aard en ernst van de situatie en mogelijke oplossingen worden dan bepaald.

Het kan zijn dat Crowdpartners een voorstel voor een mogelijke oplossing aan de investeerders voorlegt. De besluitvorming zal plaatsvinden op basis van een normale meerderheid (helft + 1). De mate van deelname aan de lening bepaalt ieders stemrecht. De uitslag van de stemming is bindend voor alle investeerders. Crowdpartners zal het besluit vervolgens uitvoeren. Indien er kosten verbonden zijn aan deze oplossing, dan zullen die in principe voor rekening van de kredietnemer zijn. Crowdpartners zal de kosten opnemen in haar voorstel, zeker als er eventueel kosten voor rekening van de investeerders zijn.